Pravila i uslovi korišcenja internet sajta www.mojpolovniauto.com


(1) Opšte odredbe

Clan 1.

Ova pravila i uslovi regulišu korišcenje internet sajta www.mojpolovniauto.com (u daljem tekstu: sajt MojPolovniAuto).
Korišcenjem sajta MojPolovniAuto korisnik potvrduje da je upoznat sa Pravilima i uslovima korišcenja sajta MojPolovniAuto i da ih u celosti prihvata.
Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim delom ovih pravila i uslova, ne koristite sajt MojPolovniAuto.
Zabranjeno je koristiti sajt MojPolovniAuto i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe.


(2) Definicije

Clan 2.

Korisnik sajta MojPolovniAuto (u daljem tekstu: Korisnik) je fizicko ili pravno lice koje prihvata Pravila i uslove korišcenja internet sajta MojPolovniAuto, pristupa sadržaju sajta MojPolovniAuto i koristi servise koje nudi sajt MojPolovniAuto.
Oglašivac je Korisnik koji na sajtu MojPolovniAuto nudi (oglašava) robu na prodaju putem svog jedinstvenog korisnickog naloga u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije.
Partner sajta je Korisnik koji na osnovu naknadno, posebno definisanih uslova stice privilegije u korišcenju servisa koje nudi sajt MojPolovniAuto...


(3) Autorsko i srodna prava

Clan 3.

Celokupan sadržaj sajta MojPolovniAuto bez obzira na formu izražavanja, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se samo na dizajnerska rešenja, tekstove, baze podataka, tabele, uporedne analize, fotografije, tehnicke crteže, animacije, video i audio prezentacije, grafikone i web strukture, intelektualno je vlasništvo SZTR L PLAST iz Šapca (u daljem tekstu: L PLAST), kao nosioca prava (ili se objavljuje uz dozvolu poslovnih partnera L PLAST-a koji su zakoniti nosioci intelektualne svojine na objavljenom sadržaju) i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i medunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.

Clan 4.

Sadržaj sajta MojPolovniAuto bez obzira na formu izražavanja, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se samo na dizajnerska rešenja, tekstove, baze podataka, tabele, uporedne analize, fotografije, tehnicke crteže, animacije, video i audio prezentacije, grafikone i web strukture ne sme se reprodukovati na internetu, niti u pisanoj ili bilo kojoj drugoj formi bez dobijanja pismene saglasnosti L PLAST-a.
Neovlašceno korišcenje bilo kog dela sajta MojPolovniAuto smatra se kršenjem autorskog i srodnih prava i podložno je tužbi.

Clan 5.

L PLAST nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava na sajtu MojPolovniAuto i eventualni primeceni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati.

L PLAST ne snosi nikakvu odgovornost i izuzima se iz sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivaca, partnera i korisnika na sajtu MojPolovniAuto.

Clan 6.

Sajt MojPolovniAuto sadrži spoljašnje veze (linkove) ka stranicama izvan sajta.
L PLAST se ne smatra odgovornim za sadržaje izvan vlastitog sajta.


(4) Sadržaj sajta

Clan 7.

Sajt MojPolovniAuto sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivaca, besplatnih sadržaja, sadržaja koje su kreirali i poslali korisnici i vezama ka spoljašnjim stranicama.
Sve sadržaje korisnici sajta MojPolovniAuto koriste na vlastitu odgovornost i L PLAST ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišcenjem sajta.


(5) Prava i obaveze

Clan 8.

L PLAST ne ucestvuju niti u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korišcenja sajta MojPolovniAuto kao mesta za trgovinu.
Kupoprodaja se odvija iskljucivo izmedu korisnika sajta MojPolovniAuto.
L PLAST ne ucestvuju niti u jednoj transakcijij izmedu korisnika sajta.
Korisnici sajta MojPolovniAuto su saglasni da se svi kontakti odvijaju iskljucivo na njihov rizik te prihvataju kako L PLAST nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.
L PLAST ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama ukljucujuci: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tacnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.

Clan 9.

Sajt MojPolovniAuto omogucava svojim korisnicima da objave svoje fotografije, tekstove i licne podatke (ime i prezime, ime firme, adresa, telefon, e-mail).
L PLAST ima pravo da obriše ili ne objavi poslate fotografije, tekstove i licne podatke, ukoliko smatra da oni ne zadovoljavaju standarde ili nisu odgovarajuceg kvaliteta, kao i ukoliko oni svojim sadržajem krše pravila sajta MojPolovniAuto.
Slanjem fotografija, tekstova i licnih podataka korisnik daje pravo LPlastu da ih dalje koristi za potrebe sajta i saglasan je da podaci koje je predao budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani u svrhu spajanja korisnika sajta.
L PLAST ne može garantovati da treca lica nece putem hakerskih napada ili na drugi nacin, a bez znanja ili odobrenja L PLAST-a, doci do podataka koji budu predati od strane korisnika sajta MojPolovniAuto.
U slucaju eventualnog kršenja autorskih prava i prava privatnosti svu odgovornost snosi korisnik sajta MojPolovniAuto koji je poslao fotografije, tekstove, licne i druge podatke.

Clan 10.

Kod predavanja oglasa na sajt MojPolovniAuto, korisnik dodeljuje pravo L PLAST-u da objavljuje informacije koje se odnose na predmet oglašavanja.
Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na sajt MojPolovniAuto na bilo koji drugi nacin osim onog koji je istaknut na sajtu MojPolovniAuto.

Clan 11.

Korisnik, odnosno oglašivac ili partner sajta MojPolovniAuto je saglasan da:
1) sadržaj oglasa mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, kao i Pravilima i uslovima korišcenja internet sajta MojPolovniAuto,
2) svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, kao i Pravilima i uslovima korišcenja internet sajta MojPolovniAuto može biti obrisan sa sajta MojPolovniAuto,
3) zabranjeno je oglašavati neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na nacin na koji se neko vreda ili nekom nanosi šteta ili pak koristi necija lakovernost,
4) L PLAST zadržava pravo da edituje postavljene oglase kako bi ih doveo u formu koja je u skladu sa misijom i formulom sajta MojPolovniAuto,
5) dužan je izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeci,
6) zabranjeno je koristiti sajt MojPolovniAuto u smislu kršenja autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a, kao i odašiljanje skrivenih ili kodiranih poruka,
7) sve informacije, ukljucujuci fotografije, nakon transfera podataka na sajt MojPolovniAuto postaju vlasništvo LPlasta,
8) osobe koje održavaju sajt MojPolovniAuto kao i L PLAST nisu odgovorni za štete koje mogu nastati radi grešaka koje su moguce prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka,
9) više puta ponovljeni identicni ili slicni oglasi (identican oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima, i sl.), nisu dozvoljeni,
10) ubacivanje linka firme ili drugog sajta, u svrhu reklame, u opisu oglasa, odnosno korišcenje oglasa u cilju promovisanja firmi direktno ili indirektno, nije dozvoljeno,
11) postavljanje slika u oglas koje nisu samo fotografije proizvoda vec sadrže graficku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih internet sajtova kao i fotografija osoba nije dozvoljeno,
12) predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa ne sme sadržavati diskriminišuce aspekte ili po Zakonu o oglašavanju Republike Srbije, nedopuštene i zabranjene materijale, promovisanje prostitucije i pornografskih sadržaja kao i igara na srecu,
13) zabranjeno je kopiranje sadržaja objavljenog na sajtu MojPolovniAuto i objavljivanje istog u/na nekom drugom mediju oglašavanja,
14) zabranjeno je lobiranje oglašivaca na sajtu MojPolovniAuto na oglašavanje na slicnim sajtovima, ili u drugim medijima oglašavanja, putem kontaktiranja na bilo koji nacin i nudenja usluga,
15) oglasi koji nemaju za predmet prodaju ili kupovinu nisu dozvoljeni,
16) nije dozvoljeno koristiti duple naloge,
17) oglas ne može biti predat u pogrešnu rubriku,
18) opis ili cena u oglasu ne može biti neispravna i/ili nepotpuna,
19) predmet oglašavanja i/ili oglašivac ne sme kršiti autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine,
20) jedan oglas ne može sadržavati više predmeta oglašavanja ili usluga,
21) oglas u bilo kojem smislu ne sme biti uvredljiv prema sajtu MojPolovniAuto,
22) oglas ne sme biti sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe,
23) oglas na bilo koji nacin ne sme narušavati kvalitet sadržaja.

Clan 12.

L PLAST ulaže sve napore kako bi korisnicima sajta MojPolovniAuto ponudio kvalitetnu uslugu radi cega zadržava pravo da ureduje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a narocito u slucajevima navedenim u clanu 11. Pravila i uslova korišcenja internet sajta MojPolovniAuto.
L PLAST zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem korisniku oduzeti mogucnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišcenja bilo kog servisa ili usluge sajta MojPolovniAuto iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korišcenja internet sajta MojPolovniAuto, na bilo koji nacin ometa rad sajta ili na bilo koji nacin vredaju prava korisnika, a narocito u slucajevima navedenim u clanu 11. Pravila i uslova korišcenja internet sajta MojPolovniAuto.
L PLAST ima pravo da u pojedinim slucajevima kršenja Pravila i uslova korišcenja internet sajta MojPolovniAuto, uz iskljucenje korisnika, zahteva naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.


(6) Tehnicke smetnje

Clan 13.

Sajt MojPolovniAuto može biti povremeno nedostupan ili dostupan samo u ogranicenom obimu radi razlicitih tehnickih poteškoca, periodicnog održavanja ili iz drugih razloga.
Korisnici, odnosno oglašivaci i partneri sajta MojPolovniAutomobil nemaju pravo ni na kakav zahtev ili potraživanja prema licima koja održavaju sajt MojPolovniAuto i/ili L PLAST-u u vezi sa razlozima iz stava 1 ovog clana.


(7) Ogranicenje garancija

Clan 14.

L PLAST ne garantuje na sajtu MojPolovniAuto:
1) tacnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponudenih proizvoda i usluga,
2) ispravnost, potpunost i tacnost licnih podataka korisnika, odnosno oglašivaca, koje je isti koristio,
3) da nece biti grešaka i/ili da ce sve funkcionisati bez prekida u svakom trenutku,
4) da se korisnici, odnosno oglašivaci nece oglušiti o Pravila i uslove korišcenja internet sajta MojPolovniAuto,
5) da ce uvek pravovremeno reagovati i izvršiti intervenciju u smislu sprecavanja razlicitih zloupotreba, ilegalnih radnji i nepridržavanja Pravila i uslova korišcenja internet sajta MojPolovniAuto.


(8) Završne odredbe

Clan 15.

Sajt MojPolovniAuto zadržava pravo da bez prethodne najave promeni Pravila i uslove korišcenja internet sajta MojPolovniAuto i nije odgovoran ni za kakve moguce posledice proizašle iz takvih promena.

Clan 16.

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaci iz korišcenja sajta MojPolovniAuto, stvarno je nadležan sud u Šapcu.U Šapcu,
29.03.2011.god.

Ovi uslovi, kao i sav sadržaj sajta MojPolovniAuto podležu autorskom pravu L PLAST-a. Sva prava su zadržana.